z[y[W
[


̂ADȌY͒NH[āF҈󂳂
[[] 11/06/24 ` 11/07/08 [[] 50[
 1. E
  34.0% (17[/34.0%)

 2. q
  16.0% (8[/16.0%)

 3. UcFY
  6.0% (3[/6.0%)


 4. 22.0% (11[/22.0%)

 5. ǎq
  10.0% (5[/10.0%)


 6. 6.0% (3[/6.0%)

 7. g
  6.0% (3[/6.0%)

Petit Poll SE _E[h

Petit Poll SE ver 4.3